همواره به روز باشید

ورود به فروشگاه

دسته‌بندی: تحقیقی


مقدمه طی قرون گذشته، ترکیبات مولکولی قهوه برشته شده از طریق تقطیر و کروماتوگرافی مشخص شده اند. این ترکیبات طیف پیچیده ای از مولکول های آلی پس از برشته شدن را تشکیل می دهند که از نظر طعم و شدت متفاوت هستند. این مطالعات، تحقیقات هماهنگی را در دانشگاه ها و موسسات خصوصی برای دستیابی این طعم ها در یک فنجان قهوه متعادل و خوشمزه برانگیخت. با این حال، متغیرهای زیادی برعصاره‌گیری ترکیبات قهوه در آب تأثیر می‌گذارند. برشته کاری، اندازه آسیاب، دما، فشار و زمان دم آوری، محصول فنجان را تعریف می‌کند، اما این آب است که عصاره‌گیری قندها، نشاسته ها، بازها و اسیدها را تسهیل می‌کند. نقش آب و ناخالصی‌های آن به‌طور تجربی با جزئیات بسیار مورد بررسی قرار گرفته است، در دو مطالعه جداگانه که در ابتدا توسط لاکهارت و همکاران و بعداً توسط پنگ‌بورن و همکاران انجام شد. همراه با اثرات جالب بر عصاره‌گیری قهوه، هر دو مطالعه نیز نقشی که ناخالصی های آب هم در طعم و هم در رنگ آب، قبل از عصاره‌گیری بازی می کنند را توصیف می‌کنند. با این حال، این آثار منحصر به متغیرهای معمولی که صنعت قهوه را آزار می‌دهند، نبودند: یون‌های محلول دیگر مانند فلزات رسانا، هالیدها، نیترات، سولفات، Read more…

نگهداری قهوه در فریزر

روش نگهداری از قهوه سوال متداولی است که قهوه دوستان در ذهن دارند. طی سال‌های اخیر روش‌های مختلفی جهت حفظ کیفیت قهوه ارائه و تحقیق شده است. محققان پس از تحقیقات گسترده یکی از بهترین راه‌های نگهداری از قهوه را شرایط انجماد عمیق می‌دانند.