همواره به روز باشید

ورود به فروشگاه

کتاب رجال بدون ماسک ایران


کتاب رجال بدون ماسک ایران

کتاب رجال بدون ماسک ایران
نوشته دکتر نصراله شیفته
خاطره هایی طنز از صد رجول ایرانی هرچهارشنبه با صدای آقای فرشید اصلانی بنیانگذار کافه رئیس

 مقدمه 

۱۴۰۱/۰۶/۰۲

قسمت اول

۱۴۰۱/۰۶/۰۹

قسمت دوم

۱۴۰۱/۰۶/۱۶

قسمت سوم

۱۴۰۱/۰۶/۲۳

قسمت چهارم و پنجم

۱۴۰۱/۰۶/۳۰

قسمت ششم

۱۴۰۱/۰۷/۰۶