همکاری

مشارکت

کافه رئیس یک مجموعه خانوادگی می باشد و اعطای نمایندگی ندارد.

اگر دارای ملک تجاری هستید می توانید با تکمیل فرم زیر با مجموعه مشارکت داشته باشید.