از 1380

حضور گروه رئیس در کنار گروه نشنال جغرافی ایران

image

مجموعه رئیس در ایونت تاریخ علم در ایران به تاریخ 23 شهریور ماه سال جاری در محل دائمی نمایشگاه های تهران به پذیرایی از مدعوین با قهوه و شیرینی پرداخت.