سینگل اورجین به دانه هایی گفته می شود که در یک زمان مشخص و تنها از یک مزرعه بصورت یکدست برداشت شده است. به اطلاعات مزرعه و منطقه قهوه، ذکر شده بر روی بسته بندی حتما دقت کنید.

کلمبیا سوپریمو


ال سالوادور