کلور

مدرسین گروه رئیس

شهرزاد مجابی

Barista

Brewing

Sensory

مدرس SCA

داور مسابقات ملی باریستا

مهراد نیک پناه

Q Grader

Barista

Brewing

Roasting

Sensory

مدرس SCA

داور مسابقات ملی باریستا

خداداد اصلانی

Q Grader

Barista

Brewing

Roasting

Sensory

مدرس SCA