از 1380

رئیس پل رومی

گالری
این شعبه از مجموعه ی رئیس حوالی پل رومی در خیابان دکتر شریعتی است و فاصله ی کمی تا متروی قیطریه دارد ، این شعبه مناسب رهگذران و مجاوران بصورت توأمان میباشد . فضای شعبه ی پل رومی همچون رئیس جم دنج و صمیمی و یادآور حس خوب سالهای آغازین شروع فعالیت رئیس است .

نظرات  0
:نظردهید